Inhoudsopgave:
Artikel 1. - Definities | Artikel 2. - Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden | Artikel 3. - Tarieven algemeen | Artikel 4. - Tarieven Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching | Artikel 5. - Tarieven Open Inschrijvingen | Artikel 6. -
Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers | Artikel 7. - Intellectueel eigendomsrecht | Artikel 8. - Geheimhouding/vertrouwelijke informatie | Artikel 9. - Persoonsgegevens | Artikel 10. - Annulering | Artikel 11. - Aansprakelijkheid | Artikel 12. - Overmacht | Artikel 13. - Klachten | Artikel 14. - Toepasselijk recht

Artikel 1. -Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
tot afname van één of meer Opleidingsproducten van Opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtnemer: Alette de Roos, gevestigd te 1091 LH  Amsterdam, aan de Krugerstraat 36 Hs en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34268480.
1.3. Opleidingsproduct(en): de opleiding, workshop, cursus of training die door Opdrachtnemer wordt aangeboden.
1.4. Maatwerktrajecten: alle Opleidingsproducten die op maat worden 
aangeboden aan een Opdrachtgever.
1.5. Individuele Begeleiding en Coaching: een Opleidingsproduct van Opdracht­nemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.
1.6. Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer die niet op maat is gemaakt en die open staat voor 
inschrijving voor eenieder.
1.7. Opdrachtgever: de opdrachtgever van Opdrachtnemer. Opdrachtgevers 
kunnen zijn: a. Ondernemingen of natuurlijke personen die Opdrachtnemer opdracht 
geven voor het verzorgen Maatwerktrajecten. 

b. Natuurlijke personen die aan een opleidingsproduct van Opdrachtnemer deelnemen via een Open Inschrijving.
1.8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

Artikel 2. - Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
2.1. De Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van 
toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van 
de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken op 
www.winkel-van-alettederoos.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden één week na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking 
is bepaald.

Artikel 3. - Tarieven algemeen
3.1. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 
veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. 
3.2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Opleidingsproduct van Opdrachtnemer, op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4. - Tarieven Maatwerktrajecten, Individuele Begeleiding en Coaching
4.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast 
honorarium overeenkomen.
4.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.3. Opdrachtnemer zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval Opdrachtnemer aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.
4.4. Het is Opdrachtnemer toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld. 
4.5. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
4.6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
4.7. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van (medewerkers van) Opdrachtnemer in het kader van de opdracht kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
4.8. 
Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden 
in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Artikel 5. - Tarieven Open Inschrijvingen
5.1. Opdrachtnemer factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.
5.2. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het Opleidingsproduct.
5.3. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 6. - Inschakeling derden en vervanging docenten/trainers
6.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.2. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit 
noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het Opleidingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

Artikel 7. - Intellectueel eigendomsrecht 
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Opdrachtnemer, de docent en/of derden.
7.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
7.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.
7.4.    
Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

Artikel 8. - Geheimhouding/vertrouwelijke informatie
8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
8.2. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Opdrachtgever te (blijven) informeren over Opleidingsproducten of daaraan gerelateerde informatie. 

Artikel 9. - Persoonsgegevens
9.1. Opdrachtnemer gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever om Opdrachtgever te informeren over Opleidingsproducten. 
9.2. Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoons­gegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtgever.

Artikel 10. - Annulering
10.1. Bij annulering van Open Inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving tot twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 10,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de 
opdracht wordt 50% van de trainingskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen één week voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. 
10.2. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van 
€ 25,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever of 
Opdrachtgever binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten aan Opdrachtgever gefactureerd.
10.3. Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Opdrachtnemer wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. 
10.4. Het is zonder toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van Opdrachtnemer krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeel­tarief van Opdrachtnemer.
10.5. Bij annulering of wijziging van Maatwerktrajecten binnen één maand voor 
de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door 
Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtnemer te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen één week voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan 
Opdrachtgever gefactureerd.
10.6. Indien voor deelname door Opdrachtnemer kosten zijn gemaakt voor hotel 
en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Opdrachtnemer worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd. 
10.7. Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 10.5. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 10.5 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. 
10.8. 
Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coaching kan kosteloos geschieden tot 10 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 10 werkdagen en 5 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 5 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. 

Artikel 11. - Aansprakelijkheid
11.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Opdrachtnemer niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Opleidingsproducten van Opdrachtnemer en het cursusmateriaal. Opdrachtnemer en de docenten/trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.
11.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van deelname aan een Opleidingsproduct.
11.3.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
11.5.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
11.6.
De gebruiker van een product zal bepalen of het product geschikt is voor zijn of haar gebruik en neemt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de mogelijke gevaren bij het gebruik van dit product. Dit geldt voor alle producten welke verkocht of geleverd worden door Alette de Roos – Grafisch werk.
De gebruiker van een product dient een eventuele gebruiksaanwijzing volledig te lezen en de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Bij afwezigheid van een gebruiksaanwijzing wordt Opdrachtgever geacht met gezond verstand om te gaan met het product. Alette de Roos – Grafisch werk kan en zal geen claims accepteren voor letsel, schade of verlies van producten, accessoires, onderdelen en materialen die voor kunnen komen bij het gebruik van een product verkocht door Alette de Roos – Grafisch werk.

Artikel 12. - Overmacht
12.1.
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leverings­termijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. 
12.2.
Indien de overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden is ieder der 
partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
12.3.
Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een 
afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. - Klachten
13.1.
Klachten over de dienstverlening van Opdrachtnemer kunnen per e-mail door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres hello@alettederoos.nl. Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met Alette de Roos via telefoonnummer +31 (0)6 204 53 817 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).
13.2.
Opdrachtnemer zal de ontvangst van klachten binnen zeven dagen schriftelijk bevestigen aan klager. 

Artikel 14. - Toepasselijk recht
14.1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
14.2.
De rechtbank Amsterdam, locatie Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.3.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

25/1/2022
Back to Top